Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to działania z wykorzystaniem różnorodnych technik pozwalające zmniejszać oraz wyeliminować trudności w nauce, czytaniu, pisaniu, liczeniu, przyswajaniu nowych informacji a także specyficzne zaburzenia takie jak dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja, dysortografia.

W Karuzeli Zmysłów w Ursusie oferujemy indywidualną terapię pedagogiczną. Jej celem jest wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania lecz także budowanie wiary we własne możliwości, samoocenę, samodzielność, motywację oraz koncentrację uwagi. Naszym celem jest wywołanie określonych, korzystnych dla dziecka zmian w sferze rozwoju poznawczego, percepcyjno-motorycznego, emocjonalnego, motywacyjnego i społecznego.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci:
• o nieharmonijnym rozwoju
• o inteligencji przeciętnej oraz niższej niż przeciętna
• z zaburzenia percepcji wzrokowej
• z zaburzeniami percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego
• z dysgrafią, dyskalkulią, dysleksją, dysortografią
• o obniżonej sprawności manualnej
• z zaburzeniami mowy
• z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych
• z zakłóceniami rozwoju psychoruchowego oraz procesu lateralizacji
• z zaburzeniami procesów emocjonalnych i motywacyjnych

Co ćwiczymy podczas zajęć?
• sprawność manualną
• koordynację wzrokowo-ruchową
• orientację w schemacie ciała i przestrzeni
• koncentrację uwagi
• logiczne myślenie
• lateralizację
• percepcję słuchową oraz wzrokową

Do rozpoczęcia terapii niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy oraz opracowanie indywidualnego planu pracy dostosowanego do potrzeb dziecka. Kluczem do skuteczności terapii jest systematyczne uczestniczenie w terapii w połączeniu z pracą w domu według zaleceń specjalisty.